الکترود مرجع قابل حمل

الکترود مرجع قابل حمل مس/سولفات مس Cu/CuSo4

مشخصات فنی
توضیحات

اندازه گیری پتانسیل سازه به عنوان اصلی ترین معیار صحت عملکرد سامانه حفاظت کاتدیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجایی که برای پتانسیل مقدار مطلق وجود ندارد برای ارزیابی آن باید از یک مرجع مشخص استفاده نمود.

الکترود مرجع مس سولفات مس (Cu/CuSO4) پرکاربردترین الکترود مرجع در ارزیابی سامانه‌های حفاظت کاتدیک در سازه‌های مدفون در خاک است.

این رفرنس‌ها شامل الکترودی از جنس مس با خلوص بسیار بالا است که در محلول سولفات مس اشباع غوطه ور شده است. 

الکترود مرجع قابل حمل نقره/کلرید نقره Ag/AgCl

مشخصات فنی
توضیحات

در محیط‌های حاوی یون کلر که امکان استفاده از الکترود مرجع مس سولفات مس وجود ندارد می‌توان از الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره (Ag/AgCI) استفاده کرد. در این نوع الکترود فلز نقره با محلول کلریدی خود به تعادل می‌رسد این الکترودها نیز در هر دو نوع ثابت و قابل حمل تولید و عرضه می‌گردند. این الکترودها پیش از استفاده باید به مدت چند ساعت در آب دریا غوطه ور شده پایدار گردند از این الکترودها علاوه بر محیط‌های دریایی در حفاظت کاتدیک داخلی مخازن نیز استفاده می‌گردد.