اتصال سیم به سیم

پتونیا طیف گسترده ای از اتصالات احتراقی سیم به سیم را ارائه می دهد. جداول انتخاب قالب،  برخی از اتصالات نشان داده شده در زیر در صفحات زیر ارائه شده است. 

اتصال موازی سیم به سیم
(CC-E)

از قالب‌های نوع CC-E برای اتصال انتهای دو سیم استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال انتها به انتها
• سیم مسی رشته‌ای متحدالمرکز، مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
• سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد.

اتصال افقی سه راهی سیم به سیم (CC-TH)

قالب‌های نوع CC-TH برای اتصال "T" شکل افقی استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سه راهی افقی سیم‌های اصلی و فرعی
• سیم مسی رشته ای متحدالمرکز مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد.
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد .

اتصال متقاطع افقی سیم به سیم (CC-X)

قالب‌های نوع CC-X برای اتصال چهار راه متقاطع افقی استفاده می شود.
ویژگی:
• اتصال متقاطع افقی سیم های اصلی و فرعی
• سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد .

اتصال عبوری سیم افقی(CC-XS)

قالب‌های نوع CC-XS برای اتصال چهار راه عبوری افقی استفاده می‌شود .
ویژگی:
• اتصال عبوری سیم‌های اصلی و فرعی
•سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد.

اتصال سیم موازی افقی(CC-HA)

قالب‌های نوع CC-HA برای ایجاد اتصال بین دو سیم موازی افقی استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم‌های اصلی و فرعی موازی
• سیم مفتولی .ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد.

اتصال سیم موازی عمودی(CC-HF)

قالب‌های نوع CC-HF برای اتصال موازی افقی استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم‌های اصلی و فرعی موازی
• سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد.