اتصال سیم و تسمه به میله ارت

انواع مختلفی از اتصالات احتراقی سیم و تسمه به میله ارت وجود دارد که پتونیا ارائه می دهد. علاوه بر این، جداول انتخاب قالب، پودر جوش و دستگیره قالب برای برخی از این اتصالات نیز در کاتالوگ این شرکت فهرست شده است.

اتصال سیم به میله ارت (CR-AR)

قالب‌های CR-AR برای اتصال سیم به میله ارت استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم افقی به میله ارت "L" شکل
• سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصال تسمه به میله ارت (BR-AH)

از قالب‌های BR-AH برای اتصال تسمه به میله ارت استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال تسمه افقی به میله ارت "L" شکل
تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد

اتصال سه راهی سیم به میله ارت (CR-T)

قالب های CR-T برای اتصال سیم عبوری به میله ارت استفاده می‌شود.

ویژگی:
• اتصال سیم به میله ارت "T" شکل
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصال سه راهی تسمه به میله ارت (BR-TH)

قالب های BR-TH برای اتصال تسمه عبوری به میله ارت استفاده می شود.
ویژگی:
• اتصال تسمه افقی به میله ارت "T" شکل
تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد