الکترود ارت شیمیایی

مشخصات فنی
 
توضیحات
استفاده از الکترودهای شیمیایی مشکل رادهای زمین معمولی را با کاهش زمین مورد نیاز و تعداد الکترودهای کمتر جهت رسیدن به مقاومت زمین مشخص برطرف می‌کند. هر الکترود شیمیایی یک اتصال الکتریکی بهینه با زمین ایجاد می‌کند. ارتباط الکتروشیمیایی با زمین با افزودن مواد هادی و نمک افزایش می‌یابد. الکترودهای شیمیایی با آب نمک پر می‌شوند و با یک اتصال جوشی به سیم متصل می‌گردند. پیرامون الکترود شیمیایی در داخل چاه از ترکیبات بنتونیت استفاده می‌شود و ترکیبات استفاده شده بایستی غیرخورنده و غیرپلیمری باشند.