میله ارت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم

میله ارت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم​ (GR-GS)

مشخصات فنی
 
توضیحات
میله‌های ارت گالوانیزه در محیط‌های خورندگی پایین استفاده می‌شود و توسط چکش مستقیماٌ به زمین رانده می‌شود.

میله ارت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم همراه با کلمپ (GR-GSC)

مشخصات فنی
توضیحات
میله‌های فولادی با روکش روی برای خاک‌های نرم مناسب هستند. با توجه به مطالعه خوردگی میله‌های ارت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم با 100 میکرون روی باید بین 10 تا 15 سال دوام داشته باشند. بنابراین اگر تاسیسات در حال اتصال به زمین کمتر از 15 سال طول عمر داشته باشد، میله زمین گالوانیزه مناسب و مقرون به صرفه می‌باشد .

میله ارت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم به شکل متقاطع همراه با کلمپ (GR-XS)

مشخصات فنی
توضیحات
میله ارت فولادی به شکل "X" در برابر تنش مکانیکی بسیار مقاوم هستند. انتظار می‌رود میله‌های گالوانیزه با 100 میکرون روی به مدت 10 تا 15 سال به دوام بیاورند. بنابراین اگر تاسیسات در حال اتصال به زمین کمتر از 15 سال طول عمر داشته باشند، میله زمین گالوانیزه مناسب و مقرون به صرفه می‌باشد .

(GR-TS) به همراه کلمپ"T" میله ارت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم به شکل

مشخصات فنی
توضیحات
میله ارت فولادی شکل "T" در برابر تنش مکانیکی بسیار مقاوم است. انتظار می‌رود میله‌های گالوانیزه با 100 میکرون روی به مدت 10 تا 15 سال به دوام بیاورند. بنابراین اگر تاسیسات در حال اتصال به زمین کمتر از 15 سال طول عمر داشته باشد، میله زمین گالوانیزه مناسب و مقرون صرفه می‌باشد .