انواع مختلف اتصالات

پتونیا می‌تواند هر نوع اتصالی را که شما نیاز دارید طراحی کند ، در زیر تعدادی از این نوع اتصالات نمایش داده شده است .

اتصال سیم به ریل
(CI-TH)

قالب های CI-TH برای اتصال سیم به ریل استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم عبوری به ریل
• سیم مسی رشته‌ای متحدالمرکز مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
• سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصالات انتهای سیم (سمت راست) به ریل (CI-THD)

قالب های CI-THD برای اتصال سیم به ریل استفاده می شود.
ویژگی:
• اتصالسیم از سمت راست به ریل
سیم مسی رشته‌ای متحدالمرکز مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصالات انتهای سیم (سمت چپ) به ریل (CI-THI)

قالب های CI-THI برای اتصال سیم به ریل استفاده می شود.
ویژگی:
• اتصال سیم از سمت چپ به ریل
سیم مسی رشته‌ای متحدالمرکز مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصال موازی سیم به ارت پد
(MC-E)

قالب‍‌های MC-E برای ایجاد اتصال سیم به ارت پد استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم به ارت پد
• سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصال سه راه سیم به ارت پد
(MC-TH)

قالب‌های MC-TH برای ایجاد تصال سه راه سیم به ارت پد استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم به ارت پد "T" شکل
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

انواع اتصال سه راه (RP-E)

قالب‌های RP-E برای انواع اتصال سه راه استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم به نقطه تست
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد