کوپن پلاریزاسیون حفاظت کاتدیک

با هدف کاهش خطای اندازه گیری در زمان قرائت پتانسیل سازه، لازم است الکترود مرجع تا جایی که ممکن است به محل عیوب پوشش نزدیک گردد. با توجه به اینکه امکان شناسایی محل عیب و انتقال تست پوینت و تجهیزات اندازه گیری به آن مکان وجود ندارد، می‌توان از کوپن پلاریزاسیون به عنوان نمونه شاهد استفاده نمود.

کوپن پلاریزاسیون شامل جعبه‌ای از جنس PVC است که قطعه‌ای از جنس سازه و بدون پوشش درون آن قرار می‌گیرد و اطراف آن با رزین پر می‌شود. از آنجایی که کوپن به سامانه کاتدیکی متصل است در صورتی که پتانسیل آن به حد حفاظتی برسد، می‌توان نتیجه گرفت سازه تحت حفاظت است.

کاربرد دیگر کوپن‌های پلاریزاسیون در مواقعی است که با وجود چند ترانسفورمر رکتیفایر امکان قطع همزمان آنها با تجهیزاتی نظیر GPS Interrupter وجود ندارد.

با توجه به اینکه در بسیاری موارد معیار پذیرش، قرائت پتانسیل در زمان قطع لحظه‌ای سامانه حفاظت کاتدیک است به جای قطع و وصل ترانسفورمر رکتیفایرهای مجتمع‌های صنعتی، کابل ارتباطی کوپن پلاریزاسیون از سازه تحت حفاظت قطع شده و پتانسیل قطعه نمونه شاهد فولادی اندازه گیری می‌گردد.