اتصال سیم به میلگرد

انواع مختلفی از اتصالات سیم به میلگردها وجود دارد که برخی از آنها در زیر ذکر شده است. علاوه بر این، جداول انتخاب قالب، پودر جوش و دستگیره قالب برای برخی از این اتصالات نیز در کاتالوگ این شرکت فهرست شده است.

اتصال کابل افقی به میلگرد افقی (CA-E)

قالب‌های CA-E برای اتصال سیم به میلگرد استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال مستقیم سیم افقی به میلگرد افقی
سیم مسی رشته‌ای متحدالمرکز مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصال سیم افقی به میلگرد عمودی(CA-TL)

قالب‌های CA-TL برای اتصال سیم به میلگرد استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال"T" شکل سیم افقی به میلگرد عمودی
سیم مسی رشته‌ای متحدالمرکز مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصالی سیم افقی به میلگرد افقی (CA-TH)

قالب‌های CA-TH برای اتصال سیم به میلگرد استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال "T" شکل سیم افقی به میلگرد افقی
سیم مسی رشته‌ای متحدالمرکز مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصال چهار‌راه عبوری سیم افقی به میلگرد افقی
(CA-XS)

قالب‌های CA-XS برای اتصال چهار‌راه عبوری سیم افقی به میلگرد افقی استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم به میلگرد "X" شکل
سیم مسی رشته‌ای متحدالمرکز مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد