برقگیر

برقگیر یک وسیله محافظ برای محدود کردن ولتاژ تجهیزات با تخلیه یا دور زدن جریان برق است.