ترانسفورمر ركتيفايرها

در سیستم‌های حفاظت کاتدیک به روش اعمال جریان از یک منبع خارجی برای تامین جریان مستقیم حفاظت استفاده می‌شود. متداول‌ترین نوع صنعتی منبع تامین جریان ترانسفورمر رکتیفایرها هستند که در شرکت پتونیا با سابقه طولانی تولید و عرضه می‌گردد. طیف گسترده‌ای از ترانس رکتیفایرهای با کیفیت بالا به منظور استفاده در سامانه‌های حفاظت کاتدیک جهت سازه‌های مدفون در خاک و محیط‌های دریایی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی در محل کارخانه پتونیا طراحی و تولید می‌گردد.

دسته بندی انواع ترانسفورمر رکتیفایرهای ساخت شرکت پتونیا از لحاظ کنترلی به شرح ذیل است:

  • کنترل الکترونیکی توسط برد کنترل دو حالته جریان ثابت و ولتاژ ثابت
  • کنترل هوشمند توسط برد کنترل سه حالته جریان ،ثابت ولتاژ ثابت و پتانسیل ثابت
  • کنترل رگاولتی که توسط یک واریاک قبل از ترانس اصلی نصب شده که در حالت ولتاژ ثابت کار می کند.
  • کنترل هوشمند رگاولتی که ترکیب نوع هوشمند و رگاولتی است و در سه حالت جریان ثابت و ولتاژ ثابت و پتانسیل ثابت کار می‌کند.
  • کنترل الکترونیکی – رگاولتی که ترکیب نوع الکترونیکی و رگاولتی است و در دو حالت جریان ثابت و ولتاژ ثابت کار می‌کند.
  • کنترل ۶۳ پله ای که در صنایع نفت در گذشته کاربرد فراوانی داشته و در حالت ولتاژ ثابت کار می‌کند.